Semester 1

Course Pro Forma

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

 

 

Tajuk Kursus

Literasi Nombor (Numerical Literacy)

 

Kod  Kursus

WAJ3105

Kredit

2(2+0)

Jam Interaksi

30 jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat Kemasukan

Tiada

Semester

Satu/Dua

Hasil Pembelajaran

1.      mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang sesuai

2.      mengenaIpasti hubungan bahan konkrit, gambar dan abstrak yang digunakan untuk mewakili ilmu

 1. mengilustrasikan keperluan dan cara untuk menghubungkan ilmu matematik ke dalam mata pelajaran lain
 2. mendemontrasikan pemahaman dengan memasukkan pendekatan dan strategi numeracy dalam kehidupan seharian

Tajuk Kursus

Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. 

 

This course focuses on the approach and strategy that students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Penyelesaian masalah (Problem solving)

 • Pendekatan heuristik (non- mechanical)
 • Memahami pernyataan masalah
 • Membincangkan strategi atau alat penyelesaian masalah yang sesuai
 • Membuat penilaian dan kesesuaian suatu penyelesaian
 • Analisis susulan
 • Contoh-contoh aktiviti yang sesuai dalam kehidupan seharian

 

 

6

2

Operasi dan pengiraan (Operation and computation)

 • Memberi makna kepada hasil pengiraan melalui:
  • Pensil dan kertas
  • Kalkulator dan komputer
  • Pengiraan mental
  • Penganggaran
  • Bahan manipulatif
  • Kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan kalkulator dan komputer
  • Kebolehsuaian dalam anggaran atau jawapan yang tepat

 

 

6

3

Pengukuran Measurement

 • Anggaran secara intuitif terhadap konsep matematik
  • Aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan bahan yang pelbagai
  • Pengalaman langsung
  • Instrumen yang tidak piawai dan tidak biasa seperti ‘kaki’ dan ‘tangan
  • Unit metrik dan pertukarannya
  • Pengajaran kontektual: mengambil pengukuran dengan  menggabungkan pelbagai data semasa menyelesaikan masalah seharian

 

6

4

Sense Ruang (Spatial sense)

 • 2-dimensi dan 3-dimensi: satah dan pepejal
 • Mudah untuk dikendalikan, diukur dan digunakan dalam pembinaan
 • Membina daripada bahan yang mudah atau instumen yang biasa
 • Membina konsep ruang dan hubungan berdasarkan aktiviti

 

 

 

6

5

Analisis dan interpretasi data

 • Membaca dan mengintepretasikan maklumat data kuantitatif yang dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta atau graf
 • Arahan untuk membaca
 • Statistik : mengumpul, menganalis dan mentafsir data bernombor
 • Memeriksa secara kritis statistik yang diberikan
 • Meneroka peristiwa yang berkaitan dengan peluang  (idea intuitif tentang kebarangkalian)

 

6

 

Jumlah

30

 

Penilaian

Kerja kursus : 100%

 

 

Rujukan utama

 

David Coles and Tim Copeland (2002). Numeracy and Mathematics Across the Primary Curriculum. London. David Fulton Publishers

 

Valsa Koshy and Jean Murray (2002). Unlocking numeracy. London. David Fulton Publishers.

 

Rujukan tambahan

 

Jerry Howett (2000). Number power ( a real world approach toMaths). Contemporary Books. USA

 

Mark Patmore (2002). The numeracy skills test. Learning Matters. UK

 

Share, Margaret (2001). Numeracy on display. Blair Publications Ltd